Nieuwe regels energielabel

Nieuwe regels energielabel

Per 1 januari 2015 zijn woningeigenaren en eigenaren van utiliteitsgebouwen (gebouwen niet zijnde woningen) verplicht om bij de verkoop, verhuur of oplevering van een gebouw een geldig energielabel aan de koper beschikbaar te stellen. Dit energielabel bevat (in ieder geval) een in een letter of lettercombinatie uitgedrukte energieprestatie-indicator.

Energielabel voor woningen
Woningeigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari en februari 2015 een voorlopig energielabel thuisgestuurd. Het voorlopige label is gebaseerd op al bekende gegevens, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Dit voorlopige energielabel is een inschatting en moet via de website www.energielabelvoorwoningen.nl door de eigenaar definitief worden gemaakt. Bij omzetting in een definitief energielabel kunnen voor de woning specifieke elementen zoals isolatie worden opgegeven. Het definitieve label kan derhalve afwijken van het voorlopige label.

Vervolgens worden de opgegeven gegevens (op afstand) beoordeeld door een deskundige. Na goedkeuring door deze deskundige zal het definitieve energielabel worden geregistreerd.

Energielabel voor utiliteitsgebouwen
Voor utiliteitsgebouwen verloopt de registratie van het energielabel anders dan voor woningen. Eigenaren ontvangen geen voorlopig label en kunnen dit ook niet online omzetten in een definitief label. Eigenaren dienen zelf een erkend deskundige in te schakelen. Deze controleert het gebouw op een aantal kenmerken. Vervolgens ontvangt de eigenaar een energielabel. De deskundige laat het energielabel registreren.

Uitzonderingen
Van de verplichting tot terbeschikkingstelling van een energielabel zijn uitgezonderd:

a.    gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te 
       regelen (bijv. garages, schuren);
b.    beschermde monumenten;
c.    gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten;
d.    gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig
       bewerken of opslaan van materialen en goederen (bijv. fabriekshallen), of
       voor agrarische doeleinden, en die een lage energiebehoefte hebben;
e.    gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt (bijv. bouwketen,
       noodgebouwen);
f.     voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar 
       worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25%
       van het energieverbruik bij permanent gebruik (bijv. recreatiewoningen);
g.    alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2
       en
h.    gebouwen die bij minnelijke overeenkomst als bedoeld in de Onteigeningswet
       worden verkregen en, met het oog op de uitvoering van het werk waarmee die
       verkrijging verband houdt, zullen worden gesloopt.

Energielabel, EPCoëfficiënt , EPA en EPCertificaat
Naast het vanaf 1 januari 2015 gehanteerde energielabel, zijn er in de loop der tijd diverse andere certificaten ontwikkeld die informatie gaven over de energieprestatie van een gebouw.

Misschien heeft u wel eens gehoord van het Energie Prestatie Advies (EPA). Dit EPA (ook wel: Maatwerkadvies energiebesparing) is een maatwerkadvies dat inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. Een EPA omvat onder andere een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw. Voor een gebouw waarvoor tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008 een Energie Prestatie Advies (EPA) is uitgebracht, wordt dit gelijk gesteld met een energielabel. Voorwaarde is wel dat het uitgebrachte advies niet ouder is dan tien jaar en niet later is uitgebracht dan 1 januari 2008.

De EPCoëfficiënt daarentegen drukt uit hoe energiezuinig een gebouw is. Bij nieuwbouwwoningen wordt altijd een EPC-berekening gemaakt. De enkele berekening van deze energieprestatiecoëfficiënt, volstaat per 1 januari 2015 niet meer. Eigenaren die beschikken over een EPCoëfficiënt zullen vanaf 1 januari 2015 derhalve altijd een energielabel nodig hebben bij verkoop, verhuur, of oplevering.

Het EPCertificaat tenslotte is het oude energielabel, dat vereist was voor 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2015 gaat het energieprestatiecertificaat over in de Energie-Index. Deze Index is een getal voor de energieprestatie, waarmee een exactere bepaling van de energieprestatie van een woning is te berekenen. Bij een Energie-Index ontvangt de woningeigenaar automatisch een definitief energielabel. Het energieprestatiecertificaat uitgereikt tot 1 januari 2015 blijft, evenals het huidige energielabel, 10 jaar na afgiftedatum geldig.

Sanctie
Het niet ter beschikkingstellen van een energielabel vormt voor de notaris geen reden tot dienstweigering. Voldoet een gebouweigenaar echter niet aan de verplichting om een energielabel te verstrekken, dan is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bevoegd om een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen aan de verkopende, verhurende of opleverende eigenaren. Deze maatregelen kunnen resulteren in een boete die kan oplopen tot maximaal € 405 voor woningen en tot € 20.250 voor utiliteitsgebouwen.

 

Terug naar overzicht

Uw contactpersoon voor Onroerend goed

mr. Jan-Willem Hermans

mr. Jan-Willem Hermans

notaris

Bel 0318-580 751 (onroerend goed) of 0318-580 753 (personen- en familierecht)
Mail jhermans@olenz.nl

Meer informatie

Een afspraak maken?

Wilt u eens doorpraten over Onroerend goed? Maak dan direct online een afspraak, wanneer u aangeeft wat het beste uitkomt sluiten we dit graag even met u kort.

maak een afspraak

Een vraag over nieuwe regels energielabel

Stel direct uw vraag.

© Olenz notarissen 2018

Ontwerp en realisatie: